PNŢCD 85: Ce trebuie să fie România nouă

Părţi din discursurile rostite de Dl. Ion Mihalache, preşedintele partidului naţional-ţărănesc şi de Dl. luliu Maniu — idolul românismului, cu ocaziunea serbării fuziunei partidului naţional din Ardeal cu cel ţărănesc din Vechiul Regat, Basarabia şi Bucovina.

Duminecă, 18 crt a serbat Partidul Naţional Ţărănesc aniversarea de 10 ani dela fuziunea înfăptuită la 10 Octombrie 1926. Cu acest prilej conducătorii partidului au rostit cuvântări de mare ecou politic în faţa unei mulţimi de peste 12 mii persoane, reprezentând cele 72 organizaţii judeţene. Dăm mai jos fragmente din discursul dlui Ion Mihalache, preşedintele partidului. D. Ion Mihalache a spus:

România Nouă nu poate rămâne nici stat liberal şi nu poate deveni nici stat comunist, nici stat hitlerist sau fascist.

România Nouă nu poate fi decât un stat naţional românesc şi ţărănesc, în care proprietatea individuală, organizată prin cooperative, precum şi iniţiativa personală, disciplinată în cadrul interesului de stat rămân la temelia edificiului.

România Nouă este, înainte de toate, un stat de dreptate în care elementul românesc, prigonit de secole, îşi va găsi spijin special acordat de statul său. Acest sprijin nu este un privilegiu, ci este o recuperare istorică a nedreptăţilor de veacuri.

El va trebui să fie legitimat prin virtuţi pozitive, cari nu lipsesc din născare Românului, cari însă trebuesc educate în chip accelerat şi sprijinite de Statul român.

Astfel primatul românismului este operă de justiţie naţională.

Tot astfel primatul ţărănimii, luminată, însănătoşită, organizată economiceşte. Într’o ţară în care ea constitue aproape însăşi naţiunea, este operă de justiţie socială, precum primatul agriculturii faţă de capital, şi primatul agriculturii faţă de celelalte ramuri economice este o operă de justiţie economică.

Nedreptăţită de secole dearândul prin asupriri dinafară şi dinăuntru, naţiunea românească a rămas însetată după dreptate.

România Nouă trebue sä însemne, deci înainte de toate, România dreptăţii. Aceasta înseamnă a face cu putinţă fiecăruia locul ce se cuvine capacităţii sale de muncă, capacităţii sale de inteligenţă, capacităţii sale de talent, capacităţii sale de cinste; în ordinea socială; în ordinea de Stat.

Aceasta înseamnă a pune fiecare categorie socială şi economică în situaţiunea de a fi şi factor politic, factor de guvernământ în stat. Aceasta înseamnă a pune ţărănimea în situaţia de a imprima, politiceşte, statului român, caracterul social, etnic şi spiritual al structurii sale de bază.

Iată cum înţelegem să realizăm supremul deziderat: România stat naţional. România românilor.

România Nouă va fi un stat de muncă.

Mină de aur proaspăt este potenţialul de lucru al naţiunii ro mâne înceeace priveşte putinţa de utilizare a timpului, a capacităţii şi talentului românului, a disponibilităţilor pământului; prin munca intensă şi disciplinată; dar de care să nu profita parazitismul social, financiar şi politic, după obiceiul trecutului, ci însuşi muncitorul să intre în beneficiul muncii lui.

România Nouă este un stat de autoritate. În ţara fărădelegii şi a tradiţiei abuzurilor, unde anarchia se cultivă de sus în jos, autoritatea înseamnă însă înainte de toate înfrângerea abuzului, domnia legilor, prestigiul moral la pază. Şi autoritatea morală se stabileşte într’o ţară, măturându-se scara de sus în jos. Un singur mare dregător la spânzurătoare valorează mai mult pentru morala publică decât o mie de agenţi mărunţi la închisoare.

România Nouă este un stat de ordine, dar ordinea nu este în afară de lege. Legea are de scop stabilirea ordinei. A arunca legea înseamnă lipsa de libertate. Libertatea este legată de firea omenească. Istoria este plină de lupte pentru dobândirea libertăţii împotriva tiraniei şi iobăgiei pentru libertatea naţională împotriva popoarelor de pradă.

Ordinea înseamnă armonizarea libertăţii omului cu libertatea naţiunii şi libertatea naţiunii cu libertăţile altor popoare.

România Nouă va fi stat creştin, ca expresie a imensei sale majorităţi din populaţia ţării şi ca o continuare a tradiţiei în care viaţa bisericii române a fost integrată în viaţa naţională şi politică. Dar, noi înţelegem creştinismul în spiritual în care a fost predicat şi consfinţit prin proprie jertfă de Christos, nu prin cuvinte goale, cari întorc pe dos adevăratul creştinism.

Noi voim creştinismu aşa cum a fost predicat de Christos: “Vai vouă farisei şi vameşi, care cu buzele mă lăudaţi şi cu faptele mă necinstiţi”. “Nu acel care îmi zice mie Doamne, Doamne, va intra întru împărăţia Cerurilor, ci acel care va face voia Tatălui meu, iar voia Tatălui meu este să vă iubiţi unii pe alţii şi iubirea să o arătaţi prin faptă şi jertfă”. Şi, cum zice apostolul Iacob — aşa cum am auzit astăzi în cântarea Apostolului: “Unde este pizmă şi prigonire, acolo este neorânduială şi tot lucrul este rău”. Iar mai departe: “tot rodul dreptăţii se seamănă în pace de către cei care fac pace”.

Voim creştinism de fapte şi de jertfe pentru mulţimea care suferă aşa cum a fost consfinţit prin jertfa supremă a Mântuitorului.

Voim din preoţi şi din biserică factor viu de moralizare, prin predică şi prin exemplu. Prin opera de înălţare sufletească a poporului însetat după lumină, după dreptate, după pace.

România Nouă este un stat democrat, în care naţiunea întreagă colaborează conştient şi efectiv la opera de reconstrucţie morală şi materială a statului, asigurând un echilibru normal şi permanent.

Democraţie nu înseamnă însă demagogie şi anarhie. Ci utilizare politică a forţelor sociale şi naţionale, disciplinată în cadrul intereselor de stat şi potrivit cu nouile sale cerinţe şi în ritmul vremurilor.

Comunismul înseamnă dictatura minorităţii ca şi fascismul, ca şi nazismul.

Democraţia este, prin urmare, baraj comunismului, baraj dictaturii şi albe şi roşii.

România Nouă este ţară monarchic-constituţională care, dând Cezarului ce este al Cezarului, lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, cum zice la Evanghelia ce aţi ascultat astăzi, dă şi poporului ce este al poporului. Armonizează aspiraţiunile unui neam cu voinţa Coroanei, care simbolizează permanenţa neamului, putând astfel asigura stabilitatea şi continuitatea în opera de zidire naţională.

Iată cum înţelege partidul naţional-ţărănesc România Nouă.

Iată în ce spirit concepem realizarea statului naţional ţărănesc.

Reproducem aci o parte din admirabila cuvântare a celuilalt fruntaş al partidului d. Iuliu Maniu, care cu toate că era suferind, a ţinut să fie de faţă la această serbare pe care a presidat-o. D. luliu Maniu urcându-se la tribună salută mulţimea cu noul salut al partidului: “Dreptate, dreptate, dreptate!” Făcând apoi un scurt istoric al evenimentelor cari au precedat actul care a prilejuit sărbătoarea continuă spunând:

Am scăpat de. aceste robii, graţie ajutorului dumnezeiesc şi graţie democraţiei, pe care martirii numiţi de mine astăzi au pus-o în valoare în sânul neamului românesc. Dacă n’ar fi trecut peste ţara românească vântul binefăcător al democraţiei, am fi împărţiţi şi astăzi în patru provincii şi am geme sub tirania, care a stors şi măduva din oasele noastre.

Daţi-mi voe să vă arăt adânca mea scandalizare, văzând că se găsesc fii de ţărani, de oameni muncitori, se găsesc intelectuali cari au crescut din sudoarea opincii clăcaşului, cari vorbesc contra democraţiei şi doresc asupra capului acestei ţări dictatura de care abia am scăpat şi care, dacă s’ar înstăpâni, ar duce la ruină ţara şi neamul românesc.

Să facem d-lui preşedinte al partidului solemna promisiune că vom respinge din mijlocul nostru aceste poveţe false şi vom merge pe calea pe care ne-o indică trecutul neamului şi cuminţenia cetăţenească. (Aplauze prelungite).

Ideile pe care le-a exprimat d. Mihalache astăzi trebuesc răspândite. Ori, scopul unui partid politic este să propage convingeri fericitoare pentru neam şi ţară.

Dar, un partid politic are şi altă menire: are menirea — şi este dator să împlinească această menire, şi să guverneze ţara, ca să poată pune în aplicare principiile sale nobile şi să poată aduce la îndeplinire măreţele idei cuprinse în programul său.

Soluţiune: cerem cu toată hotărîrea, fiindcă ştim că opinia publică a acestei ţări este alături de noi, cerem ca guvernul liberal să fie imediat concediat (aplauze, ovaţiuni) şi ca Majestatea Sa, fără zăbavă, să dea puterea acestui partid, chemându-l la putere şi dând conducerea cabinetului d-lui Mihalache, iubitul nostru şef. (Aplauze, urale).

Noi cerem ca să se înlăture sistemul guvernelor personale şi să se numească guvernele care sunt din opinia ţării şi în sufletul mulţimii. (Aplauze).

Să răspundă pentru prezentul şi viitorul, acestei ţări acela care este în sufletul mulţimii: d. Ion Mihalache. (Aplauze).

Noi, pe de o parte făgăduim a propaga ideile partidului nostru şi, pe de altă parte, făgăduim că vom cere şi vom pretinde respectarea ordinelor constituţionale şi în consencinţă, chemarea d-lui Mihalache la guvern. (Aplauze).

Apoi fraţilor, când vedeţi că atâţia se prezintă în mijlocul dv. şi vor vă rătăcească de pe calea adevărată, dv. să nu uitaţi proverbul vechi ardelean: „Apa trece, pietrele rămân”.

Toată această spumă urâtă, care, pune asupra vieţii noastre de stat, asupra vieţii noastre publice, va trece, căci noi suntem pietrele, noi suntem temeia acestei ţări şi noi vom rămâne. (Aplauze).

Să strigăm toţi, din tot sufletul nostru: să trăiască partidul naţional ţărănesc! (Aplauze).

Să trăiască şi să biruiască d. Ion Mihalache, iubitul nostru preşedinte. (Aplauze).

Reclame

%d blogeri au apreciat asta: